Over deze vacature

Scholengroep Pontes in Zeeland heeft vacatures voor een voorzitter en lid van de Raad van Toezicht (V/M)

De organisatie

Scholengroep Pontes is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. De scholengroep is ontstaan uit een fusie tussen Het Goese Lyceum met Groot Stelle, een school voor vbo in Goes, en met twee scholen in Zierikzee: Professor Zeeman (mavo, havo en vwo) en Scholengemeenschap Schouwen-Duiveland (vbo).

Pontes heeft ongeveer 3030 leerlingen en bestaat momenteel uit twee scholen in Goes en Zierikzee. Het Goese Lyceum met ongeveer 2015 leerlingen heeft in 2014 een nieuw pand betrokken op de Oranjeweg in Goes en heeft ook een locatie op de Bergweg welke dit jaar het predicaat Excellente School heeft gekregen. De school Pieter Zeeman in Zierikzee heeft ongeveer 1013 leerlingen. In 2020 zal de nieuwbouw van de nieuwe locatie van Pieter Zeeman gereed zijn en parallel daaraan zal een nieuw onderwijsconcept worden ingevoerd. De scholengroep biedt werk aan ongeveer 428 medewerkers. De totale omzet van de scholengroep bedraagt circa € 25 miljoen.

In het kader van Good Governance werkt Pontes sinds 2010 met een RvT/CvB model. Het kent een eenhoofdig College van Bestuur (CvB). Het directieteam bestaat uit beide rectoren en de directeur bedrijfsvoering, onder voorzitterschap van het CvB.

Functieomschrijving

(daar waar hij/hem staat moet u ook zij/haar lezen)

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn zoekt Scholengroep Pontes twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht (RvT) te weten een voorzitter en een lid.

Voor de invulling van de huidige twee vacatures zoeken zij twee enthousiaste en inspirerende collega’s. Zij zoeken een verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring en kennis van governance vraagstukken. Tevens zal een van de kandidaten moeten voldoen aan de kwalificatie ‘juridisch’ en kennis van en ervaring met bedrijfsmatige vraagstukken moeten hebben. Beide kandidaten zullen daarnaast affiniteit met de regio en met lokaal en regionaal bestuur moeten hebben.

Leden van de RvT worden formeel benoemd door de gemeenteraden van Goes en Schouwen-Duiveland op bindende voordracht van de RvT.

Samenstelling

Bij de samenstelling van de RvT wordt gelet op een evenwichtige vertegenwoordiging van de taken en bevoegdheden van de RvT, zoals deze zijn vastgelegd in de statuten. De RvT wil bij de samenstelling van de Raad recht doen aan de diversiteit in de samenleving en een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen realiseren. De leden vullen elkaar aan voor wat betreft kennis, ervaring en relevante netwerken. De Raad bestaat momenteel uit zeven leden. Afgelopen jaar zijn drie nieuwe leden toegetreden en conform het aftredingsschema zullen nu de twee laatste leden aftreden, waaronder de voorzitter.

Collectieve verantwoordelijkheid

De RvT fungeert nadrukkelijk als een team met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en staat onder leiding van de voorzitter. Dit betekent dat alle leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvT, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De RvT heeft uit haar midden een remuneratiecommissie, onderwijscommissie en een auditcommissie ingesteld. Indien omstandigheden hierom vragen worden ook tijdelijke commissies benoemd.

Profiel lid Raad van Toezicht

(daar waar hij/hem staat moet u ook zij/haar lezen)

Een lid van de Raad van Toezicht:

 • heeft ervaring met besturen en/of toezicht houden in maatschappelijke organisaties;
 • heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • dient aantoonbare affiniteit met de regio te hebben;
 • opereert onafhankelijk, en zonder last of ruggespraak en zakelijk belang;
 • is in staat om op het juiste moment concessies te doen en consensus na te streven zonder zijn onafhankelijkheid te verliezen;
 • vindt integriteit belangrijk en werkt volgens vigerende Governance Codes;
 • heeft voldoende sensitiviteit naar alle betrokken partijen en staat open voor een dialoog met alle relevante stakeholders, zoals leerlingen, ouders, medewerkers, en de lokale en regionale gemeenschap;
 • onderschrijft de grondslag en doelstellingen van de school en het openbaar onderwijs;
 • adviseert het CvB bij de uitoefening van zijn functie, neemt desgewenst het initiatief tot overleg als daar aanleiding toe is;
 • heeft het vermogen om op het juiste moment de gepaste distantie te nemen naar het CvB;
 • heeft een helikopterview en is in staat zijn om over de eigen portefeuille heen te kijken.

Profiel voorzitter Raad van Toezicht

(daar waar hij/hem staat moet u ook zij/haar lezen)

Naast de kwalificaties die voor een lid gelden zal de voorzitter tevens moeten beschikken over:

 • bewezen bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel RvT van een maatschappelijke organisatie;
 • de vaardigheid om de juiste balans te vinden tussen nabijheid en distantie m.b.t. de relatie met het CvB;
 • kennis van en zicht op governance vraagstukken en de rol van de RvT daarin;
 • de vaardigheid om op te treden als sparringpartner van het CvB en de overige leden van de RvT;
 • kennis van en ervaring met leiderschap, management en besluitvormingsprocessen in, bij voorkeur maatschappelijke, organisaties;
 • de vaardigheid om sturing te geven aan de meningsvorming en besluitvorming binnen de Raad en is in staat om eventuele meningsverschillen te overbruggen;
 • de vaardigheid er zorg voor te dragen dat er permanente reflectie is op het handelen van de RvT zodat hij op deze wijze leiding geeft aan het verdere ontwikkelingsproces van de RvT.

Aanstelling, bezoldiging en overige informatie

Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar. De voorzitter en het lid krijgen een vergoeding volgens de VTOI richtlijnen.

De RvT vergadert minimaal vijf keer per jaar en aanvullend een aantal keer vanwege deelname aan commissievergaderingen. Leden dienen aan deze beschikbaarheid te kunnen voldoen.

Verdere inlichtingen

De Raad van Toezicht wordt in de werving en selectie ondersteund door adviesbureau DWNP. Voor meer informatie over de procedure en de functie kunt u bellen met de heer drs. Lodewijk de Waard (06 53 99 20 99).

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. 

Op www.DWNP.nl kunt u het uitgebreide profiel met tijdsplanning downloaden.

Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag voor 7 april aanstaande via werving@dwnp.nl.

De eerste gespreksronde staat gepland in week 15 en 16.

Solliciteren?

Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx.